Limpex - top graphic
Limpex - Logo
spacer
Tel. +32 51 69 67 25 - E-mail: info@limpex.be
spacer
 
Andere producten
Voorwaarden
spacer
 
Limpex - photograph
Limpex - photograph
Nederlands Français English Polski
Limpex - border
 
     
Voorwaarden - disclaimer    
     
Artikel 1. Definities
spacer
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: de leverancier van de in punt 2 van dit artikel bedoelde zaken en diensten;
Klant: de partij die de in punt 2 van dit artikel bedoelde zaken en diensten afneemt.
2. Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden daaronder verstaan zowel de door Leverancier te leveren zaken als door haar te leveren diensten.
3. Bij onze algemene voorwaarden gelden de gepubliceerde INCOTERMS 2000 van de Internationale Kamer van Koophandel.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
spacer
1. Tussen de leverancier en de klant zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
 
Artikel 3.Aanbiedingen. Totstandkoming overeenkomst. Overeenkomst
spacer
1. Alle aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend. De leverancier kan evenwel een bepaalde termijn van geldigheid vermelden.
2. De leverancier heeft ten allen tijde het recht een aanbod te wijzigen, zonder voorafgaand bericht.
3. Tenzij anders overeengekomen is iedere bestelling of opdracht van een klant pas na bevestiging door de leverancier geldig. Deze bevestiging kan op eender welke manier worden verstrekt.
4. De overeenkomst omvat alleen de levering van de goederen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en bevestigd.
5. De prijs opgegeven door de leverancier is steeds af fabriek/koel- of vrieshuis en exclusief btw en/of andere taxen.of heffingen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld door de leverancier in de overeenkomst.
6. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen opgegeven door de leverancier in €.
7. Tenzij anders overeengekomen zijn alle eenheidsprijzen opgegeven als prijs per kg.
8. Alle verpakkingsmateriaal dat in aanmerking komt voor hergebruik, paletten, kratten edm blijven ten allen tijde eigendom van de leverancier en worden door de klant als goede huisvader behandeld. Het verpakkingsmateriaal wordt door de klant steeds teruggeven op het afgesproken tijdstip of binnen de korst mogelijke tijd. Bij gebreke hieraan of wanneer bepaalde verpakkingsmaterialen beschadigd zijn worden deze in rekening gebracht aan de klant.
 
Artikel 4. Leveringen en transport
spacer
1.De leveringstermijn en tijdstip van levering wordt in de overeenkomst tussen leverancier en klant bepaald.
2.Bij afwijkende leveringstermijn en tijdstip kan de leverancier nooit hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dit is zo in geval van overmacht, van welke oorzaak ook, maar ook in alle andere gevallen. Leverancier zal hiervan telkens de klant op de hoogte brengen op de manier die het best past en op het moment dat dit bekend is.
3. De leverancier is steeds gerechtigd om de levering op te schorten of zelfs de overeenkomst te ontbinden, wanneer de leverancier niet in staat is om de levering uit te voeren en dit door eender welke reden. Nooit of nimmer kan de leverancier hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De klant zal niet nalaten in geval er reeds deelpartijen werden geleverd om betaling te doen van de wel reeds geleverde deelpartijen, en dit zonder aftrek van een schadevergoeding. Leverancier is immers gerechtigd om deelpartijen te leveren en deze ook in rekening te brengen.
4. Indien de leverancier voor de klant bepaalde goederen in bewaring zou houden, blijven deze steeds eigendom van de leverancier tot het moment van de effectieve levering en betaling door de klant. De klant is evenwel verantwoordelijk voor de goederen en dient deze binnen de afgesproken periode af te nemen. Indien om eender welke reden de klant niet in staat is om deze goederen af te nemen, heeft de leverancier steeds het recht om de goederen aan een derde klant te verkopen ten einde oa de houdbaarheidsdatum niet te overschrijden. De waardevermindering en alle kosten worden evenwel aan de eerste klant in rekening gebracht.
 
Artikel 5. Kwaliteit, keuring, tekortkomingen, reclames
spacer
1. De door Leverancier geleverde goederen gelden als deugdelijk, indien zij voldoen aan de wettelijke veterinaire kwaliteitseisen, die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst ter plaatse van de vestiging van Leverancier
 
gelden, en ook overigens beantwoorden aan de tussen Leverancier en Klant uitdrukkelijk overeengekomen specificaties.
2. Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet als een tekortkoming aangemerkt, indien dit gewichtsverlies niet meer dan 1% bedraagt. De klant zal ieder gewichtsverlies steeds aantonen met een officiële weegbrief. Steeds moet de klant de leverancier verwittigen op het moment dat het gewichtsverlies wordt vastgesteld.
3. De geleverde goederen worden door de Klant onmiddellijk na levering op volledigheid en deugdelijkheid onderzocht. Eventuele klachten worden terstond doorgegeven aan de leverancier. Daarbovenop dienen alle klachten schriftelijk te worden geformuleerd binnen de acht dagen na levering. Alle bewijsmateriaal en foto’s, labels, dozen etc. dienen bewaard te worden.
4. Retourzendingen worden steeds in overleg en slechts na goedkeuring door de leverancier aanvaard. De gemaakte kosten zijn ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen.
Het aannemen van de retourzending betekent niet automatisch het aanvaarden van de klacht door de leverancier.
 
Artikel 6. Betaling
spacer
1. Behoudens onze uitdrukkelijke afwijking moeten al onze facturen betaald worden binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum, zonder het recht voor de klant om een korting of disconto toe te passen.
2. De klant is nooit gerechtigd om betalingen op te schorten en of schuldvergelijkingen te doen met vorderingen op de leverancier en dit om eender welke reden.
3. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de voornoemde termijn, zullen wij vanaf de dag volgende op de als hierboven bepaalde termijn, van rechtswege en zonder dat een
ingebrekestelling vereist is, recht hebben op de betaling van een interest zoals voorzien in het artikel 5 van de Wet van 02/08/2002, zonder dat evenwel de aldus bekomen intrestvoet lager zal mogen zijn dan 12 procent op jaarbasis. Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn erkent de klant bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor schade aan ons te berokkenen. Deze schade, hierin begrepen de invorderingskosten zoals bedoeld in het artikel 6 van de Wet van 02/08/2002, dient vergoed te worden door de klant en wordt begroot als volgt:
- ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering wordt een schadevergoeding begroot gelijk aan 10% van het openstaand saldo met een minimum van 75 €, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13 € per aanmaning, alsmede de eventuele aantekentaks; indien wij daarenboven derden inschakelen ter minnelijke invordering van de door ons gevorderde bedragen zullen deze kosten aan de klant worden aangerekend.
- indien wij daarenboven tot gerechtelijke invordering dienen over te gaan zal de klant aan ons ook alle kosten dienen te vergoeden die door ons gemaakt werden ter gerechtelijke invordering zonder echter dat deze vergoeding bij vergelijking lager zal mogen zijn dan het bedrag dat bekomen wordt na toepassing van het tarief van de sommen die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten, zoals door de Koning vastgesteld in uitvoering van het artikel 1022 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.
Aanvaarding van een wisselbrief heeft geenszins een vernieuwing of afwijking van de huidige betalingsvoorwaarden tot gevolg. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en geeft ons het recht om alle leveringen, uitvoeringen en bestellingen te schorsen. Elke kwijting wordt gegeven onder voorbehoud van nog andere onbetaalde rekeningen. Ingeval van wanbetaling vervallen alle kortingen met terugwerkende kracht, zelfs deze dewelke reeds werden toegekend en verrekend tot en met 6 maanden voorafgaand aan de feitelijke wanbetaling. Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der ) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de klant ter gelegenheid van zijn betaling(en).
 
Artikel 7. Geschillen
spacer
1. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk Belgie.
     
 
 
Limpex - Logo
spacer
Limpex bvba
Meensesteenweg 401 - B-8800 - Roeselare
Tel: 051 69 67 25 - E-mail: info@limpex.be - O.N.
spacer
 
Over ons | Gevogelte | Andere producten | Voorwaarden | Contact
 
Created and Hosted by SmartMedia